پایه بشقاب بزرگ و متوسط
کد : 9022-9023
تعداد : 120-180 pcs